Gói A

vnđ55-99Tr

 • 30-69 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6-18 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 250 người/ngày

Gói B

vnđ100-199Tr

 • 70-139 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6-18 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 300 người/ngày

Gói C

vnđ200-399Tr

 • 140-199 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6-18 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local - Google Map
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 500 người/ngày

Gói D

vnđ400-699Tr

 • 200-400 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6-18 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local - Google Map
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 1500 người/ngày

Gói E

vnđ700-1000Tr

 • 400-1000 từ khóa
 • Thời gian SEO: 6-18 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local - Google Map
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 10000 người/ngày

Gói F

vnđ< 1 ty - 2 ty

 • <1000-2000 từ khóa
 • Thời gian SEO: 18-24 tháng
 • Cam kết TOP 1-10
 • SEO Local - Google Map
 • Báo cáo tự động
 • Lượt truy cập > 10000 người/ngày

Basic Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Advanced Plan

$29.99 /Month

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Liên hệ ngay
Để được tư vấn miễn phí