Gói A

7,200,000 /năm

 • SSD Storage: 10GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 6
 • Class C: 2
 • SSL : Miễn phí

Gói B

10,080,000 /năm

 • SSD Storage: 16GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 6
 • Class C: 2
 • SSL : Miễn phí

Gói C

12,000,000 /năm

 • SSD Storage: 20GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 6
 • Class C: 2
 • SSL : Miễn phí

Gói D

16,800,000 /năm

 • SSD Storage: 40GB
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 12
 • Class C: 4
 • SSL : Miễn phí

Gói E

23,500,000 /năm

 • SSD Storage: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 12
 • Class C: 4
 • SSL : Miễn phí

Gói F

30,000,000 /năm

 • SSD Storage: Không giới hạn
 • Băng thông: Không giới hạn
 • Địa chỉ IP: 24
 • Class C: 8
 • SSL : Miễn phí

Basic Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Advanced Plan

$29.99 /Month

 • 25 Analytics Compaign
 • 1,300 Keywords
 • 25 social media reviews
 • 1 Free Optimization
 • 24/7 support

Business Plan

$29.99 /Month

 • Increase traffic 130%
 • Backlink analysis
 • Organic traffic 215%
 • 10 Free Optimization
 • 24/7 support

Liên hệ ngay
Để được tư vấn miễn phí